SGI

Política del Sistema de Gestió Integrat

En ISERN Medical Telecom tenemos la voluntad de prestar un servicio de calidad reconocida por nuestros colaboradores y especialmente enfocado en la satisfacción del cliente y nuestra responsabilidad con el medioambiente. Por este motivo mantenemos implantado un sistema de gestión integrado basado en las normas internacionales UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 y UNE-EN ISO 45001:2018, con la finalidad de cumplir con los requisitos propios y los de nuestros clientes y de conocer y mejorar constantemente la calidad de nuestros productos y, en último término, del servicio prestado, siendo consecuentes con el impacto ambiental de los mismos y garantizando el bienestar de nuestros trabajadores.

En aquest context, en ISERN Medical Telecom definim com a principal requisit la garantia d'una cobertura estable i contínua dels nostres serveis de telecomunicació en entorns hospitalaris, per garantir que els centres poden dedicar-se a la seva activitat principal i no han d'atendre la gestió dels serveis contractats a ISERN Medical Telecom.

Per complir amb aquest requisit i, al mateix temps, disposar d'eines per garantir la millora contínua en el nostre sistema de gestió integrat atenent els canvis i exigències de l'entorn, ens comprometem a:

 • Mantenir canals de comunicació amb els hospitals i amb els usuaris dels equips de telecomunicacions oferts per ISERN Medical Telecom.
 • Fomentar la detecció de les necessitats dels hospitals i la seva transformació efectiva en nous serveis.
 • Avançar-nos a les actualitzacions tecnològiques que el mercat i els grups d'interès vagin imposant.
 • Ser exigents amb els controls de qualitat interns i els tests funcionals per tal d'oferir una experiència d'ús satisfactòria.
 • Garantir mitjançant criteris de qualitat de producte la màxima seguretat per als pacients i el personal sanitari.
 • Garantir el compliment de la legislació aplicable en matèria de qualitat, medi ambient i seguretat i salut laboral per a cada país en el qual operi la companyia.
 • Ser sensibles amb l'impacte ambiental dels nostres productes, incorporant requisits relatius a la sostenibilitat ambiental en el seu disseny.
 • Sensibilització amb l'impacte ambiental dels nostres processos i activitats, i adoptar les mesures de contenció que estiguin al nostre abast.
 • Prevenir la contaminació ambiental.
 • Protecció i manteniment del major nivell de benestar físic i mental de tots els treballadors, aportant unes condicions de treball segures i saludables, buscant la minimització d'accidents de treball i malalties professionals.
 • Compromís d’eliminar perills i reducir riscos en la salut dels treballadors.
 • Informar i fer partícip als treballadors en les decisions de l'empresa en matèria de qualitat, medi ambient i seguretat en el treball.
 • Mantenir oberts canals de comunicació efectius amb els nostres contractistes.
 • Tenir una elevada capacitat de resposta i flexibilitat operativa per solucionar qualsevol incidència, promovent les actituds preventives davant les correctives.
 • Analitzar constantment els resultats per tal de detectar desviacions i oportunitats de millora.
 • Posar la nostra Política de el Sistema de Gestió Integrat a disposició de les parts interessades i del públic en general, per al seu coneixement, consulta i avaluació.
 • Garantir la seguretat d'informació en termes de disponibilitat, integritat i confidencialitat.
 • Assegurar la protecció de les dades personals.

Perquè aquests compromisos siguin reals, la Direcció d'ISERN Medical Telecom els assumim com a propis mitjançant aquesta Política del Sistema de Gestió Integrat, la qual conforma la base per a la definició dels objectius i reflecteix el compromís d'aportar els recursos necessaris per aconseguir-los, enfocats en aquests principis, que es desprenguin d'aquest document.

Certificat ISO 45001:2018

Certificat ISO 9001:2015

Certificat ISO 14001:2015

Revisión 6

10 de febrero de 2022