Protecció de dades

Contingut i acceptació de la Política de Privacitat

La present Política de Privacitat té per objecte donar a conèixer la manera en què tractem i protegim les dades de caràcter personal recollides a través del lloc web, per tal que els usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les seves dades personals a través dels formularis habilitats a aquest efecte.

El lloc web proporcionarà als usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ a l'ompliment de les dades personals, puguin accedir a aquesta Política de Privadesa i a qualsevol altra informació rellevant en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

La present Política de Privacitat serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtingudes en el lloc web, no sent aplicable per a aquella informació recollida per tercers en altres pàgines web, encara que aquestes es troben enllaçades pel lloc web.

En el context dels tractaments que es descriuen a continuació, és possible que subministri dades de caràcter personal relatives a tercers. En aquest sentit, és la seva responsabilitat informar d'aquesta circumstància als tercers les dades dels quals ens cedirà, així com, en cas de ser necessari, obtenir el seu consentiment exprés per a subministrar-nos aquesta informació.

L'ús d'aquest web implica l'acceptació d'aquesta Política de Privacitat.

Recollida, finalitat i tractaments de dades

ISERN informa els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es porta a terme en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, ISERN serà considerada com a responsable de les dades demanades mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

Al seu torn, ISERN informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla: l'atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l'agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l'emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Totes les dades personals que siguin recollides a través del lloc web d'ISERN i que, per tant, tinguin la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades als fitxers declarats a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per ISERN.

Comunicació d’informació a tercers

ISERN informa els usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb l'excepció que la cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan ISERN disposi del consentiment exprés de l'usuari.

Drets dels usuaris

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal concedeix a les persones interessades la possibilitat d'exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

En la mesura que les dades de l'usuari són objecte de tractament per part d'ISERN, els usuaris podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per fer ús de l'exercici d'aquests drets, l'usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: ISERN, SAU, C / Dr. Santiago Ramon i Cajal, 1, PAE - Edifici ISERN, 08500 Vic (Barcelona). Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: nom i cognoms de l'usuari, la sol·licitud, el domicili i els documents acreditatius.

L'exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. Això no obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’usuari. En aquest cas, s'haurà d'aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l'interessat.

Actualització de la Política de Privacitat

És possible que actualitzem la Política de Privacitat del nostre lloc web, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre lloc web.